Optimering af lageret til sommeren: Værdifulde tips til brand- og tyverisikring

Undgå brandrisikoer der kan opstå om sommeren

I takt med at det bliver varmere i vejret, kan det vanskeliggøre driften af lagerhallen på grund af risikoen for, at jeres medarbejdere og udstyr får det for varmt. Nogle steder betyder varmere og tørrere vejr ofte også, at der er mindre vand til rådighed, og at lokale myndigheder kan indføre vandrestriktioner, hvilket kan påvirke vigtige driftsprocesser.

Desuden skal der tages højde for, at overflader såsom vinduer eller metalpaneler reflekterer sollys og derved kan få varmen til at stige yderligere i lagerhallen med risiko for, at der endda kan udbryde brand.

Og det er ikke kun inde i lagerhallen, at brandrisikoen stiger. Høje temperaturer i tørre omgivelser øger risikoen for naturbrande, som kan udgøre en stor trussel mod lagerejendommen og udendørs lageropbevaring.

Forebyggende foranstaltninger, som I kan træffe mod forhøjede temperaturer:

 • Inspicér og vedligehold ventilations- og luftkonditioneringsanlæg regelmæssigt for at sikre, at de fungerer optimalt.
 • Tilskynd medarbejderne til at få tilstrækkelig med væske og holde regelmæssige pauser på steder, hvor der er skygge.
 • Stil personlige værnemidler til rådighed, som er beregnet til at arbejde under høje temperaturer.
 • Andre grundlæggende foranstaltninger til styring af temperatur og luftfugtighed:
  • Foretag isolering.
  • Åbn dørene i de timer i løbet af dagen, hvor luften er køligere, for at lufte ud i lagerhallen.
  • Prøv at holde dørene lukket i de timer, hvor der er varmest, når de ikke er i brug, og regulér åbne- og lukkehastigheden på automatiske døre.
  • Overvej at installere nødgeneratorer for at undgå strømafbrydelse i tilfælde af strømsvigt.

 

Mindre aktivitet og færre medarbejdere betyder større sandsynlighed for indbrud

I ferietiden vil der typisk være færre medarbejdere på lageret. Det står måske endda tomt i længere perioder, hvis I lukker ned i løbet af sommersæsonen. Det betyder, at små problemer kan udvikle sig til afbrydelser eller større svigt, hvis de ikke bliver opdaget og afværget. Det kan f.eks. være udstyrsfejl eller forsyningssvigt, især hvis underordnede systemer holdes i gang uden behørigt opsyn.

Lagerhaller uden aktivitet er også mere tilbøjelige til at blive udsat for kriminalitet, som f.eks. hærværk, ildspåsættelse eller tyveri, især i perioder med mindre opsyn.

Og, endelig, hvis I benytter vikar- eller sæsonarbejdere, har de måske ikke fået samme oplæring i drifts- og sikkerhedsprocedurer, og det øger risikoen for ulykker og personskade på lageret.

Forebyggende foranstaltninger for at undgå problemer, når der er mindre aktivitet på lageret:

 • Gør ejendommen tyverisikker ved at installere aflåselige porte, foretage regelmæssig vagtpatruljering og investere i hensigtsmæssig perimeterindhegning og vagtservice for at undgå uvedkommende adgang.
 • Sørg for, at løsøre og udstyr er tilstrækkelig forsikret.
 • Især med hensyn til brand er der øvrige grundlæggende foranstaltninger, som kan træffes:
  • Sørg for, at brandhydrantsystemer fungerer rigtigt.
  • Hold streng kontrol med, at der ikke ophobes brandbart materiale til bortskaffelse. Affaldscontainere, affaldsspande eller andet brandbart affald må ikke opbevares op imod bygninger eller under halvtage.
Kontakt
Foregående artikel
Næste artikel