MILEWAY och dess intressebolag (”Företag”, ”Mileway”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) anser att det är viktigt att du förstår hur vi samlar in, lagrar, delar och använder information från och om våra webbplatsbesökare, kunder och leverantörer. Syftet med denna integritetspolicy (”Policy”) och vår cookiepolicy är att tydligt förklara hur vi samlar in, använder och överlämnar personuppgifter som samlats in via webbplatsen eller inom ramen för vår affärsverksamhet som bedrivs offline när vi agerar som personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter och när behandlingen av dem regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”).

I relation till GDPR är Företaget personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in från dig på webbplatsen eller annat sätt i syfte att bedriva eller utveckla vår verksamhet med dig. Vi är ett logistikfastighetsbolag verksamt i Europa och Storbritannien, och kan kontaktas via följande kanaler:

I denna Policy avser personuppgifter all information om en identifierad eller identifierbar person. Läs igenom denna Policy noggrant eftersom den innehåller viktig information om hur vi använder personuppgifter och förklarar dina juridiska rättigheter.

Information som du tillhandahåller

För att få tillgång till eller använda vissa delar av webbplatsen eller kunna utnyttja samtliga funktioner, eller för att bedriva verksamhet med oss eller önska bedriva verksamhet med oss kan du bli ombedd att uppge vissa personuppgifter till oss på följande sätt:

 • genom att fylla i formulär (till exempel ett ”kontaktformulär”) på vår webbplats eller på annan plats där vi är verksamma;
 • genom att prenumerera på nyhetsbrev eller annan kommunikation; eller
 • genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt använda våra kontaktuppgifter.

De personuppgifter som du ombeds uppge inkluderar namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som krävs för att lösa förfrågningar eller klagomål.

Dessa personuppgifter krävs för att kunna komma i kontakt med dig (i väntan på ett avtal om att tillhandahålla tjänster) eller för att kunna upprätta ett kontrakt med dig (för att kunna tillhandahålla tjänster som du begär), och underlåtenhet att tillhandahålla information kan leda till att vi inte har möjlighet att upprätta ett sådant kontrakt.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbpalts samlar vår server automatiskt in viss webbläsar- eller enhetsgenererade uppgifter, som i vissa fall kan innehålla personuppgifter, inklusive men inte begränsat till:

 • din domän;
 • din IP-adress;
 • datum, tid och längd för ditt besök;
 • din webbläsartyp;
 • ditt operativsystem;
 • dina sidbesök;
 • annan information om din dator eller enhet, och
 • internettrafik.

Vår webbplats använder cookies för att komma ihåg information som t.ex. dina inloggningsuppgifter och personliga webbplatsinställningar. Mer information om vår användning av cookies hittar du i vår cookiepolicy på webbplatsen.

Varför och på vilken rättslig grund använder vi personuppgifter

All behandling och användning av dina personuppgifter är motiverad.

Följande är en överblick över de berättigade juridiska grunderna för behandling av personuppgifter och varför vi använder dina personuppgifter:

 • Behandlingen är nödvändig för att kunna upprätta ett kontrakt med dig eller vidta åtgärder för att ingå ett kontrakt på din begäran;
  • för att kunna erbjuda dig dokumentation eller kommunikation som du har begärt;
  • för att kunna behandla och slutföra vissa transaktioner som involverar webbplatsen och mer generellt transaktioner som involverar våra tjänster;
  • eller för att tillhandahålla information som du har begärt;
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa en relevant juridisk eller reglerande skyldighet:
  • för att hålla bokföringsunderlag och bevis för onlineförsäljning;
  • för att följa EU:s handelssanktionslagar;
 • Behandlingen är i vårt legitima intresse, vilket inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter:
  • för att bedöma transaktioner kopplade till webbplatsen eller våra tjänster;
  • för att driva, utvärdera, underhålla, förbättra och utveckla webbplatsen (inklusive övervaka och analysera trender, tillgång till och användning av webbplatsen för annonsering och marknadsföring);
  • för att utvärdera, förbättra och utveckla våra tjänster;
  • för att engagera dig i evenemang, kampanjer, webbplatsen och våra liknande tjänster (såvida inte samtycke krävs i enlighet med lokala lagar);
  • för att skicka marknadsföringsmaterial;
  • för att skydda och garantera säkerheten för webbplatsen och vår konfidentiella och skyddade information;
  • för att hantera, skydda mot och utreda bedrägerier, riskexponering, fordringar och övriga skulder, inklusive men inte begränsat till brott mot våra avtalsvillkor eller lagar eller regler;
  • för att dela dina personuppgifter med tredje part i samband med potentiell eller faktisk försäljning av vårt företag eller någon av våra tillgångar, eller sådana som tillhör något av våra närstående bolag, i vilket fall personuppgifter som innehas av oss om våra användare kan utgöra del av de överförda tillgångarna; eller
 • Om du har samtyckt till behandlingen:
  • för att marknadsföra till dig när samtycke krävs enligt lokala lagar.

När rättfärdigande av behandling är i vårt legitima intresse, är detta intresse att använda uppgifter om våra leverantörer, kunder och webbplatsanvändare för att utföra och utveckla vår affärsverksamhet med dem och andra, samtidigt som användningen av deras personuppgifter begränsas till de syften som strikt stöder utförandet och utvecklingen av vår verksamhet med rimliga förväntningar från berörda individer.

Internationella överföringar

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att se till att internationella överföringar av information hanteras med omsorg för att skydda dina rättigheter och intressen.

Vi kommer att se till att överföringar utanför ditt land är föremål för ytterligare skyddsåtgärder enligt lokala lagar – till exempel EU:s modellklausuler enligt artikel 46.2 i GDPR. Du har rätt att be oss om ytterligare information om de skyddsåtgärder vi har vidtagit enligt ovan. Kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller vill ha en kopia där skyddsåtgärderna är dokumenterade (som kan redigeras för att säkerställa konfidentialitet).

Utlämnande av personuppgifter

Vi ingår i en global koncern och ibland måste vi dela dina personuppgifter med våra närstående bolag av de skäl som anges ovan. Vi anlitar även tredjepartsleverantörer (som arbetar på uppdrag av oss) som hjälper oss att tillhandahålla information, produkter eller tjänster till dig när vi bedriver och hanterar vår verksamhet, eller bedriver och förbättrar våra produkter, tjänster eller webbplatsen. Vi delar dina personuppgifter med dessa närstående bolag och tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster, i enlighet med tillämpliga kontraktsbegränsningar och säkerhetsåtgärder. Vi delar också dina personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter, tillsynsorgan och professionella rådgivare om vi anser att det är rimligen nödvändigt för att förhindra skada eller förlust eller om vi tror att utlämnandet kommer att främja en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet.

Barn

Webbplatsen ska inte användas av barn under 16 år och vi samlar inte in, lagrar, delar eller använder medvetet personuppgifter för barn under 16 år. Om du är under 16 år ber vi dig att inte uppge några personuppgifter, även om webbplatsen uppmanar dig att göra det. Om du är under 16 år och du har uppgett personuppgifter ska du be dina föräldrar eller vårdnadshavare att meddela oss så kommer vi att radera alla sådana personuppgifter.

Marknadsföring

Med förbehåll för ditt samtycke där det krävs enligt lokala lagar kan vi komma att kommunicera med dig via sms och e-post för att berätta om våra tjänster. Om du vill välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation ber vi dig att [använda länken “avregistrera” i våra e-postmeddelanden eller skicka ett meddelande till STOPP-numret i vårt sms, eller på annat sätt kontakta oss direkt så kommer vår kommunikation med dig att upphöra.

Automatiserat beslutsfattande

Vi deltar inte i automatiserade beslut om dig i samband med webbplatsen, men vi kommer att meddela dig om detta ändras.

Lagring av dina personuppgifter

Vi tillämpar en allmän regel om att endast lagra personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Generellt sett lagrar vi dina personuppgifter under en tidsperiod som motsvarar en preskriptionsfrist som anger den period under vilken rättsliga anspråk kan lämnas in i domstol. Vi lagrar till exempel dina personuppgifter under preskriptionstiden för att kunna ha en korrekt förteckning över dina kontakter med oss och, i förekommande fall, hävda eller försvara rättsliga anspråk. Under vissa omständigheter kan vi dock lagra personuppgifter under andra tidsperioder, till exempel när vi är skyldiga att göra det i enlighet med lagliga, skatte- och redovisningskrav, eller om det krävs av en juridisk process, juridisk myndighet eller annan myndighet som har befogenhet att göra begäran så länge som krävs. När det gäller marknadsföring lagrar vi dina personuppgifter i 8 år efter din senaste begäran om service eller annan kontakt som du har initierat.

Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts-webbplatser. Eftersom vi inte är kontrollansvariga för integritetsskyddet på dessa webbplatser uppmanar vi dig att granska integritetsskyddet för dessa externa webbplatser. Denna Policy gäller endast personuppgifter som samlas in av vår webbplats eller inom ramen för vår affärsverksamhet.

Dina rättigheter

 • Rätt att återkalla samtycke – i tillämpliga fall har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Till exempel, om du vill välja bort att ta emot elektronisk marknadsföringsinformation kan du ändra inställningarna för ditt konto på webbplatsen, använda länken ”avregistrera” i våra e-postmeddelanden eller skicka ett meddelande till STOPP-numret i vårt sms, eller på annat sätt kontakta oss direkt så kommer vår kommunikation med dig att upphöra.
 • Rätt till tillgång, rättelse och radering – du har rätt att begära tillgång till och erhålla en kopia av de personuppgifter som vi har lagrat om dig, rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och rätt att begära radering av personuppgifter under vissa omständigheter. Du kan själv se och uppdatera de flesta av dessa personuppgifter via internet, eller genom att kontakta oss direkt via privacy@mileway.com.
 • Dataportabilitet – när vi förlitar oss (som tillåtelse av uppgiftsbehandling) på ditt samtycke, eller det faktum att behandlingen är nödvändig för att kunna upprätthålla ett kontrakt med dig eller vidta åtgärder för att ingå ett kontrakt på din begäran, och personuppgifterna behandlas på automatiserad väg har du rätt att få alla sådana personuppgifter som du har lämnat till oss på ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format samt kräva att vi överför dessa till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.
 • Rätt till begränsning av behandling – du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter (det vill säga endast tillåta deras lagring) när:
  • du bestrider personuppgifternas korrekthet, tills vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera eller bekräfta deras korrekthet;
  • behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas;
  • vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller
  • du har invänt mot behandling motiverat av legitima intressen (se nedan) i väntan på kontroll av huruvida vi har berättigade skäl att fortsätta behandlingen.

När dina personuppgifter begränsas kommer vi endast att behandla dem med ditt samtycke eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där ett påstått intrång har begåtts, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag. Här finns en förteckning över datatillsynsmyndigheter https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 • Rätten att invända mot behandling (inbegripet profilering) baserat på berättigat intresse – när vi förlitar oss på berättigat intresse för att behandla personuppgifter har du rätt att invända mot behandlingen. Om du invänder måste vi upphöra med behandlingen såvida vi inte kan uppvisa tvingande berättigade intressen för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, eller om behöver behandla personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. När vi förlitar oss på berättigat intresse som grund för behandling anser vi att vi kan uppvisa sådant tvingande berättigat intresse men vi kommer att ta hänsyn till varje enskilt fall.
 • Rätt att invända mot behandling för direkt marknadsföring (inbegripet profilering) – du har rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter (inbegripet profilering) för direkt marknadsföring, till exempel när vi använder dina personuppgifter för att bjuda in dig till våra kampanjer.

Kontakta oss på privacy@mileway.com om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter.

Förändringar av denna Policy

Vi kommer att göra ändringar i denna Policy då och då, till exempel för att hålla den uppdaterad eller för att följa lagkrav eller förändringar i vårt sätt att bedriva vår verksamhet. Eventuella ändringar eller uppdateringar som vi gör i denna Policy kommer att publiceras på den här sidan i förväg så att du är medveten om vilken effekt det kommer att ha på vår behandling av personuppgifter innan du fortsätter. Om vi har lagrat dina kontaktuppgifter kommer vi att meddela dig i förväg om betydande förändringar av denna Policy som är väsentliga eller kan påverka dig. För övriga förändringar ber vi dig att återkomma ofta för att se uppdateringar eller förändringar av denna Policy.