MILEWAY en zijn gelieerde ondernemingen (“Bedrijf“, “Mileway”, “wij/we”,”ons“,”ons en “onze“) vindt het belangrijk dat u begrijpt hoe wij informatie van en over bezoekers, klanten en leveranciers van onze website verzamelen, bewaren, delen en gebruiken. Het doel van deze privacyverklaring (“verklaring”) en van onze cookie-verklaring is een duidelijke beschrijving van hoe wij persoonsgegevens die wij via de website of offline tijdens onze zakelijke activiteiten verzamelen, verwerken, gebruiken en bekendmaken wanneer wij handelen als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens en wanneer de verwerking daarvan onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“De AVG“) valt.

Voor wat betreft de AVG is het bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke van alle van u op de website of op andere wijze verzamelde persoonsgegevens voor wat betreft het met u zaken doen of ontwikkelen. Wij zijn een logistiek vastgoedbedrijf dat actief is in Europese gebieden en het Verenigd Koninkrijk. U kunt als volgt contact met ons opnemen:

In deze kennisgeving betekent persoonsgegevens informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Lees dit beleid aandachtig door, want het verschaft u belangrijke informatie over hoe wij persoonsgegevens gebruiken, en geeft een uitleg van uw wettelijke rechten.

De door u verstrekte informatie

Voor toegang tot of gebruik van bepaalde gedeelten van de website, om te profiteren van de volledige functionaliteit van de website, of om op andere wijze met ons zaken te doen of zaken met ons wilt gaan doen, wordt u mogelijk gevraagd om op de volgende manier bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken:

 • door het invullen van formulieren (zoals een contactformulier) op onze website of elders waar wij zaken doen;
 • door u te abonneren op nieuwsbrieven of andere communicaties; of
 • door telefoongesprekken of correspondentie met ons via e-mail of anders met behulp van onze contactgegevens.

De persoonsgegevens waarom wij u vragen omvatten uw naam, zakelijke connectie, bedrijfsadres, telefoonnummer, e-mailadres en alle persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van vragen of klachten.

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om een contract met u te kunnen aangaan (vooruitlopend op een overeenkomst voor de levering van diensten) of voor het uitvoeren van een contract met u (bijvoorbeeld voor het leveren van diensten op uw verzoek), en wanneer geen informatie wordt verstrekt, kan dit ertoe leiden dat wij een dergelijk contract niet kunnen uitvoeren.

De informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt onze server automatisch bepaalde door uw browser of toestel gegenereerde informatie, die in sommige gevallen uit persoonsgegevens bestaat, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • uw domein;
 • uw IP-adres;
 • de datum, tijd en tijdsduur van uw bezoek;
 • uw browsertype;
 • uw besturingssysteem;
 • uw bezoeken aan onze pagina’s;
 • overige informatie over uw computer of toestel; en
 • internetverkeer.

Onze website gebruikt cookies voor het onthouden van informatie zoals uw inloggegevens en persoonlijke voorkeuren voor de website. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in onze cookieverklaring op de website.

Waarom en op welke wettelijke grondslag we persoonsgegevens gebruiken

Elke verwerking en elk gebruik van uw persoonsgegevens is gerechtvaardigd.

Hieronder volgt een overzicht van de gerechtvaardigde rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens, en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u of voor de te nemen stappen bij het aangaan van een contract op uw verzoek;
  • om u de door u aangevraagde documentatie of communicaties te verstrekken;
  • om bepaalde transacties met betrekking tot de website en meer algemene transacties in verband met onze service te verwerken en af te ronden;
  • of om door u aangevraagde informatie te verstrekken;
 • Deze verwerking is noodzakelijk voor onze naleving van een relevante wettelijke of voorgeschreven verplichting:
  • het bewaren van administratieve stukken en bewijzen van online verkopen;
  • inachtneming van de Europese wetgeving inzake handel en sancties;
 • De verwerking is in ons legitieme belang, hetgeen niet wordt opgeheven door uw belangen en fundamentele rechten:
  • voor de evaluatie van transacties met betrekking tot de website of onze diensten;
  • voor het opereren, evalueren, instandhouden, verbeteren en ontwikkelen van de website (ook door het monitoren en analyseren van trends, toegang tot en gebruik van de website voor reclame en marketing);
  • voor de evaluatie, verbetering en ontwikkeling van onze diensten;
  • om u in te lichten over evenementen, promoties, de website en onze vergelijkbare diensten (tenzij hiervoor toestemming vereist is krachtens de nationale wetten);
  • om u marketingberichten te sturen;
  • om de website te beschermen en de veiligheid van de website en onze vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie te waarborgen;
  • voor de aanpak van, bescherming tegen en onderzoek van fraude, blootstelling aan risico’s, claims en andere aansprakelijkheden; dit betreft ook, maar is niet beperkt tot overtreding van onze contractvoorwaarden of wetten of voorschriften;
  • om uw persoonsgegevens met derden te delen in verband met potentiële of werkelijke verkoop van ons bedrijf of onze activa, of die van een gelieerde onderneming, in welk geval de door ons bewaarde persoonsgegevens over onze gebruikers een van deze overgedragen activa kan zijn; of
 • U heeft ingestemd met de verwerking:
  • om u voor marketing te benaderen indien deze instemming krachtens de nationale wet is vereist.

Wanneer de rechtvaardiging voor verwerking ons legitieme belang is, betekent dit belang het gebruik van gegevens over leveranciers, klanten en websitegebruikers om onze zakelijke activiteiten daarmee en met andere gegevens uitvoeren en ontwikkelen, terwijl we het gebruik van hun persoonsgegevens beperken tot die doelstellingen die uitsluitend het uitvoeren en ontwikkelen van onze onderneming ondersteunen binnen de redelijke verwachting van de personen in kwestie.

Internationale overdrachten

We zullen altijd maatregelen nemen om te waarborgen dat een eventuele internationale overdracht van informatie zorgvuldig wordt aangepakt om uw rechten en belangen te beschermen.

Wij zorgen ervoor dat overdrachten buiten uw land gedekt worden door de extra beschermende maatregelen die vereist zijn krachtens de nationale wetten – zoals de EU modelclausules krachtens artikel 46(2) van de AVG. U heeft het recht om ons te vragen om meer informatie over de beschermende maatregelen die wij zoals bovenvermeld hanteren. Neem contact met ons op als u verdere informatie wenst of om een kopie aan te vragen van de documentatie van de beschermende maatregelen (die kan zijn geredigeerd om geheimhouding te waarborgen).

Bekendmaking van persoonsgegevens

Wij zijn onderdeel van een mondiale groep en het is af en toe noodzakelijk om uw persoonsgegevens te delen met onze gelieerde bedrijven met het oog op hetgeen hierboven is beschreven. We benoemen ook externe dienstenproviders (die krachtens onze instructies opereren) om ons te assisteren bij het verstrekken van informatie, producten of diensten aan u, bij het uitvoeren en beheren van onze zakelijke activiteiten of in het management en de verbetering van onze producten, diensten of de website. We delen uw persoonsgegevens met deze geaffilieerde bedrijven en derden voor het uitvoeren van diensten, gedekt door de van toepassing zijnde contractuele beperkingen en beveiligingsmaatregelen. We delen voorts uw persoonsgegevens met wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of professionele adviseurs als wij denken dat dit redelijk noodzakelijk is ter voorkoming van schade of verlies of als we denken dat bekendmaking bevorderlijk zal zijn voor een onderzoek van vermoedelijke of werkelijke onwettige activiteiten.

Kinderen

De website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar worden door ons niet bewust verzameld, opgeslagen, gedeeld of gebruikt. Als u jonger bent dan 16 jaar, verstrek ons dan geen persoonsgegevens, ook niet als de website daarom vraagt. Als u jonger bent dan 16 jaar en persoonsgegevens heeft verstrekt, vraag dan aan uw ouder(s) of voogd(en) om ons in te lichten, dan verwijderen wij al dergelijke persoonsgegevens.

Marketing

Afhankelijk van uw instemming waar dat door plaatselijke wetten is vereist, kunnen wij via sms en e-mail informatie over onze diensten aan u sturen. Indien u geen marketingberichten wilt ontvangen, gebruik dan de link voor ‘unsubscribe’ in onze e-mails, stuur een sms aan het STOP-nummer in onze sms, of neem op andere wijze rechtstreeks contact met ons op, dan stoppen wij met het versturen van communicaties aan u.

Geautomatiseerde besluitvorming

We houden ons niet bezig met geautomatiseerde beslissingen over u in verband met de website, maar wij zullen het u laten weten als dit verandert.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij passen de algemene regel toe dat wij persoonsgegevens uitsluitend bewaren zo lang dit nodig is voor de doelstellingen waarvoor deze zijn verzameld. Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens gedurende een periode die overeenkomt met een verjaringsperiode gedurende welke rechtsvorderingen bij de rechtbank aanhangig kunnen worden gemaakt. We bewaren uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gedurende de verjaringsperiode voor de instandhouding van nauwkeurige gegevens over uw contact met ons en, al naargelang van toepassing is, voor het indienen van of het verweren tegen een rechtsvordering. In sommige omstandigheden kunnen we persoonsgegevens echter zo lang als nodig is bewaren gedurende een andere periode, bijvoorbeeld wanneer wij daartoe verplicht zijn wegens juridische, fiscale en administratieve vereisten, of indien dit vereist is wegens een juridisch proces, juridische instantie of een andere overheidsinstantie die de autoriteit heeft om dit te verzoeken. Met betrekking tot marketing bewaren we uw persoonsgegevens gedurende 8 jaar na uw laatste verzoek om service of een ander door u geïnitieerd contact.

Externe links

De website kan links naar websites van derden bevatten. Aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor de controle van de privacy-praktijken van die websites, adviseren wij u het privacybeleid van deze websites van derden te bekijken. Deze verklaring geldt uitsluitend voor door onze websites of in de loop van onze zakelijke activiteiten verzamelde persoonsgegevens.

Uw rechten

 • Het recht om uw toestemming terug te trekken – indien van toepassing, heeft u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Als u bijvoorbeeld geen elektronische marketingberichten meer wilt ontvangen, kunt u in uw account op de website uw instellingen veranderen, de link voor ‘unsubscribe’ in onze e-mails gebruiken, een sms-je sturen naar het STOP-nummer in onze sms, of rechtstreeks contact met ons opnemen, dan sturen we u geen berichten meer.
 • Het recht op toegang, rectificatie en verwijdering – u heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij van u hebben en er een kopie van te krijgen, om correctie van eventuele onnauwkeurige gegevens in verband met u te vragen en om onder bepaalde omstandigheden verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt de meeste van deze gegevens online zelf zien en bijwerken, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via privacy@mileway.com.
 • Gegevensportabiliteit – waar wij (als rechtvaardiging voor verwerking) op uw toestemming vertrouwen, of op het feit dat verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract waarin u partij bent, of voor het nemen van door u verzochte stappen vóór het aangaan van een contract, wanneer de persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht om al dergelijke door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine-leesbare indeling, en ook om ons te vragen deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden waar dit technisch haalbaar is.
 • Het recht op beperking van verwerking – u heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (dat wil zeggen alleen toestemming geven voor de opslag ervan) wanneer:
  • u twijfelt aan de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens, tot wij afdoende actie hebben ondernomen om de nauwkeurigheid te corrigeren of te verifiëren;
   wanneer de verwerking niet legitiem is, maar u niet wilt dat wij de persoonsgegevens verwijderen;
  • wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor verwerking, maar u dergelijke persoonsgegevens nodig heeft voor het onderschrijven of uitoefenen van of het verweren tegen rechtsvorderingen; of
  • wanneer u gerechtvaardigd door een legitiem belang bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking (zie hieronder), in afwachting van verificatie of wij dwingende legitieme redenen hebben om de verwerking voort te zetten.

Wanneer er een beperking geldt voor uw persoonsgegevens, verwerken wij deze uitsluitend met uw toestemming of voor het onderschrijven of uitoefenen van of het verweren tegen rechtsvorderingen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of de plaats van de beweerde overtreding, als naar uw mening de verwerking van uw persoonsgegevens de geldende wet schendt. U vindt hier een lijst met de toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 • Recht op bezwaarmaking tegen verwerking (inclusief profilering) op basis van een legitiem belang – wanneer wij vertrouwen op legitieme belangen voor het verwerken van persoonsgegevens, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Indien u bezwaar maakt, moeten wij stoppen met die verwerking, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheid opheffen, of de persoonsgegevens moeten verwerken voor het onderschrijven of uitoefenen van of het verweren tegen rechtsvorderingen. Wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang als grond voor verwerking, geloven wij dat wij dergelijke dwingende redenen kunnen aantonen, maar wij bekijken elk geval individueel.
 • Recht op bezwaarmaking tegen direct marketing (inclusief profilering) – u heeft het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens (inclusief profilering) voor direct marketing, zoals wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor onze promotie-evenementen.

Neem contact met ons op via privacy@mileway.com indien u een of meer van uw rechten wilt uitoefenen, of als u vragen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Veranderingen in deze verklaring

We brengen van tijd tot tijd veranderingen aan in deze verklaring, om hem actueel te houden of om te voldoen aan de wettige vereisten of wegens veranderingen in onze wijze van bedrijfsvoering. Alle veranderingen of updates die wij in deze verklaring aanbrengen, worden van te voren op deze pagina bekendgemaakt, zodat u ingelicht bent over onze gegevensverwerkende activiteiten voordat u met ons verder gaat. Indien wij uw contactgegevens al hebben, brengen wij u van te voren op de hoogte van grote veranderingen in deze verklaring wanneer deze belangrijk zijn of impact op u kunnen hebben. Voor overige veranderingen kunt u regelmatig hier terugkomen om te checken of er updates of veranderingen in deze verklaring zijn aangebracht.